Fukt på vinden

Hur en vind fungerar och vilka risker det finns med konstruktionen är några av de frågor som vi svara på via undersidorna. Hittar du inte svar på din fråga kontakta oss via e-post eller telefon.
 
En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en s k kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att temperaturen på vinden som regel följer utetemperaturen. 50% eller mer av Sveriges kallvindar är skadade enligt undersökningar genomförda de senaste åren.

Svartmögel på råspont
Svartmögel på råspont

Förr i tiden byggde man med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man ofta hade en oljepanna med murstock som man eldade i året om.  Vindar fick sällan några problem då de alltid var varmare än uteklimatet.
Då vindarna generellt inte hade någon ventilation blev det ett säkert klimat i utrymmet.

Problemen med kallvindar började när man ökade med mer isolering för att göra husen mer värmeekonomiska och lämnade uppvärmingen med oljeppanna eller vedeldning. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskar. Mögel börjar uppstå på vinden. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden. Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Att däremot öka ventilationen på kallvinden visade sig vara sämre . Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man fuktproblem vid vissa väderlekar.

Nu finns det alternativa sätt att hantera detta problem.  Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur eller så installerar man en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind. Lösningen ser till att det enbart ventileras när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme för att avfukta och minska risken.

Fukt och luft på vind
Fukt och luft på vind

Det är under vintern som de flesta vindar blir som mest utsatta för fukt. Det har att göra med flera saker men framför allt de stora temperaturskillnaderna. På samma sätt som i en krypgrund är det när varm luft möter kall luft som kondens kan uppstå.

På bilden här nedanför kan man tydligt se hur fuktigt det är. Det  till och droppar vatten från råsponten.  

Kondens på råpont
Kondens på råpont

På vindar sker  temperaturväxlingar  mycket snabbt. Under vintertid kan temperaturen utomhus gå ifrån 0 grader till -18 grader på några timmar. Vinden är som regel  oisolerad mot utsidan följer utomhusklimatet mycket snabbt. Effekten blir snabb kondensutfällning mot yttertakets insida och ganska ofta isbildning som resultat. På samma sätt som man ibland får skrapa både utsida och insida på bilens vindruta.

Isbildning på råsponten
Vid låga  temperaturer på vinden är det inte möjligt för mögel att växa. Däremot  när temperaturen ökar utomhus kommer eventuell is att smälta. När värmen går över +5 grader är trämaterialet på vinden så mättad med fukt att påväxt är möjlig. Lösningen på detta fuktproblem är dock ganska enkel. Det är inte nödvändigt att hindra is från att bildas på vinden men det är helt avgörande att torka ut vinden snabbt när temperaturen ökar.
Genom att enbart ventilera vinden när det faktiskt är gynnsamt uppnår du ett säkert klimat som inte är mögel vänligt. Genom att även kunna tillföra värme skapar man ett klimat som är mycket säkert mot mögelpåväxt. 

Mögelangrepp på råspont
Mögelangrepp på råspont