mögelsanering  

Om det finns indikationer på mögel börjar vi som regel med att söka efter fukt. Vi mäter luftfuktighet och fuktkvoter. Mögel uppkommer p g a  fuktkvot eller relativ luftfuktighet överstiger  ett visst värde och temepratur. Innan man påbörjar saneringen av en mögelhärd eller ett mögelskadat utrymme skall orsaken till varför det bivit mögel fastställas samt åtgärdas.  Att endast sanera utan att fastställa orsaken, kan vara en tillfällig lösning men är det fortsatt fuktigt bildats nytt mögel.

När arbetet inleds skall detta utföras kontrollerat, metodiskt och försiktig. Riskerna för spridning av damm och sporer från mikrobielltillväxt till omgivande rum och utrymmen skall minimeras. Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen. Kläder som används skall ej tas med till det "rena" ytorna i fastigheten. Saneringen skall  utföras  på ett sådant säkert sätt att man kan avlägsna det skadade materialet utan att mögelsporer sprids vidare via rumsluft och ventilation.

I bilden till höger mäter vi fuktvkoten för att se hur mycket fukt det är i ett material. I detta fall i råsponten på en vinden. Instrumentet visar värdet 43,6% vilket är ett mycket högt värde  och stor risk för allvarliga skador föreligger. Gränsvärdet för mögel tillväxt är 17%.

Fuktkvotsmätning i en vind
Fuktkvotsmätning i en vind
Waterproof tekniker sanerar mögel
Waterproof tekniker sanerar mögel
Kraftigt mögelangrepp på en kallvind
Kraftigt mögelangrepp på en kallvind

Bilderna visar när Waterproof  tekniker sanerar en kall vind. Först besprutas ytorna med ett mögeldödande medel ( oxidationsmedel) och därefter manuel bearbetning. Urt arbetsmiljö synpunkt  samt med tanke på miljö aspekter undviker vi klorbaserad kemikalier. Vi använder svensk tillverkade kemikalier som ej lämnar restprodukter.  

Vissa konstruktioner blir mer utsatta för angrepp än andra då förutsättningarna gynnar tillväxt.  Vanliga problem konstruktioner med mikrobiellaskador är uteluftsventilerade krypgrunder samt vindar som ofta har:

Vindar 
 • Undermålig ångspärr från bostaden. 
 • Dålig ventilation.
 • För mycket ventilation .
 • För dålig ventilation inomhus
 • FTX ventilations aggregat som skapar ett övertryck
 • FTX ventilationsaggregat med igensatta filter, ingen fungerande ventilation
Källare
 • Invändigt reglade och isolerade väggar mot  murgrund.
 •  Uppreglade och isolerade golv mot gjuten bottenplatta.
 • Bristande fuktspärr på murgrundens utsida.
 • Obefintligt eller dåligt kapillärbrytande skikt under bottenplatta.
Krypgrunder
 • Överventlierade krypgrunder.
 • Oventilerde krypgrunder.
 • Krypgrunder som saknar marktäckning.
 • Felkatigt lagd marktäckning.
Övrigt
 • Mögelpåväxt är speciellt stor i de delar  av fastigheten där temperatur växlingarna är som störst. Vanligt är t ex att mögel växer på insidan av fönsterbågar och vid kalla ytterväggar och hörn, bakom stora möbler mot ytterväggar.
 • Problem med ytlig påväxt på insidan av ytterväggar i bostaden beror ofta ofta på brister i ventilationen samt låg rumstemperatur.
 • Dusch utrymmen
 • Kakelfogar

Waterproof vid sanering.

Att sanera medför att man kommer i kontakt med både kemikalier och giftigt mögel, vilket kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör och har kunskap. Vi använder heltäckande skydd, heltäckande ansiktsmask och skyddskläder för hela kroppen. Väljer du att sanera själv rekommenderar vi  att du verkligen sätter dig in i hur man skyddar sig.

Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen. Kläder som används skall ej tas med till det "rena" ytorna i fastigheten. Saneringen skall  utföras på ett sådant säkert sätt att man kan avlägsna det skadade materialet utan att mögelsporer sprids vidare via rumsluft och ventilation.

Fogging

Fogging är en saneringsmetod vilken vi använder oss av där "blötsanering" ej är möjlig, t ex i hem, krypgrunder eller motsvarande ytor

Metod för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand, salmonella, campylobacter mm) Maxox-DF påföres i form av en genomträngande aerosol, som framställs med en termofogger
Används för att bekämpa bakterier och mögel och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera. 

Beskrivning

Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som sedan frigörs med hjälp av ett aggregat. En oxiderande dimma sprids i lokalen och en tredimensionell sanering erhålls. Man kan inte vistas i lokalen de närmaste 24 timmaran efter saneringen. Ingen synlig påverkan finns efteråt. Känsliga, dyrbara saker  flyttas, även växter.  

tecken på mögel

Mögel är inte alltid synligt för blotta ögat, då det exempelvis växer på insidan och under golv, i bjälklag eller så ser man det helt enkelt inte utan man måste använda någon form av detekteringsutrustning.
 
Om man upplever en avvikande lukt eller om vänner säger att det luktar något ta det på allvar. Det kan vara mögel och andra mikroorganismer vars lukter kan variera, beroende på art och förutsättningar. Markant lukt beror ofta på att förutsättningarna för tillväxt ej är optimal. Lukt från mikroorganismer kan kännas som instängd och unken eller frän lukt, 

Man kan även misstänka mögel om de som bor eller arbetar i byggnaden upplever hälsoproblem. som t ex

 • Huvudvärk Torr hosta,
 • Återkommande förkylningar
 • Ögonirritation
 • Hudirritation
 • Obefogad trötthet
 •  Hes röst

Om någon av dessa hälsoproblem uppkommer efter t ex en förändring eller händelse i huset, som ändrat uppvärmningssystem eller vattenskada / fuktskada finns stor risk för att det är mögel som är orsaken.

Skydda boytan

Vid saneringsarbetet är det viktigt att skydda boytan och minimera risken för att sporer sprider sig genom t ex ventilation eller kläder som man använt då mögel kan orsaka hälsoproblem. Inte sällan är det  genom att någon säger att det luktar illa eller p g a hälsoproblem som mögel upptäcks. Allt mögel bör saneras. Efter att saneringen är klar installeras en lösning för avfukting och ventilation, detta för att sporer inte skall få ny möjlighet att etablera sig och bilda nytt mögel.

UNdertryck

När vi arbetar med  olika koncentrat använder vi  oss som regel av en kraftig evakueringsfläkt, för att skapa ett undertryck i utrymmet, vilket gör att luftföroreningar, gaser och lukter inte kommer in i själva boytan.
 

Evakueringsfläkt vid sanering
Evakueringsfläkt vid sanering

kan jag sanera själv?

Om man har små mögelangrepp finns det saker du kan göra själv. Mindre/små angrepp kan avlägsnas med olika typer av rengörings- eller desinfektionsmedel. Detta gäller främst om tillväxten är på hårda material och inte har gått in i själva materialet. Det går att köpa medel för hemmabruk, men vi rekommenderar starkt att du vänder dig till t ex oss som arbetar professionellt med mögelsanering i stockholm. Vissa saneringsvätskor är farliga att inandas och kan vara frätande på hud. 

avfuktare

När möglet väl är sanerat, måste man säkerställa att möglet inte kommer tillbaka. Om förutsättningarna för mikrobielltillväxt inte förändras, kommer det snart nytt mögel att bildas. I samband med mögelsanering är vår direkta rekommendation att vidta åtgärder mot fuktproblemen och installera Trygghetsvakten vind eller krypgrudns avfuktare  eller eller en adsorptionsavfuktare.

Trygghetsvakten
Trygghetsvakten
Sorbtions avfuktare
Sorbtions avfuktare

kontakta mig.