Ozon sanering

Ozon sanering används då andra metoder ej är lämpliga. Ozon har kraftigt oxiderande egenskap och är en metod för att få bort lukter. Ozon tar inte bort orsaken till varför problem har uppstått utan ger generellt bara en temporär luktminskning.

Om orsaken till varför lukt uppstått eller att mögelbildas inte åtgärdas kommer lukten och mögeltillväxten garanterat tillbaka. 

När man sanerar med ozon har gasen ej några inträngande egenskaper Det är en lättflyktig gas som är tyngre än luft det är ej en bra metod för att sanera tex råspont i vindar eller på skivor regla, när man använder ozon måste utrymmet vara helt tätt iannat fall försvinner ozonet ut.

Ozon är en giftig gas och kan vid mycket låga koncentrationerer ge upphov till hälsoproblem. Ett annat proplem som förringas i samband med ozonsanering  är att det bildas giftiga kemikalier när ozon reagerar med befintliga flyktiga organiska föreningar (VOC) och med kemikalier som finns naturligt i de flesta miljöer. Även om VOC-halterna är låga kan reaktionsprodukter av VOC och ozon vara irriterande för människan.
Det är konstaterat att Ozon skadar lungvävnader, detta framkom efter en studie av American Chemical Society vilket gett ny kunskap om ozonets skadliga verkan.
Ozon på verkar oxiderar metaller och kan på verka elektronik. Det finns exepel på att oljemålningar har blivit förstörda vid kraftig ozonbehanding 

Var medveten om att ozon har en oxiderande inverkan på de flesta material. även plast. 

Det finns tillverkare av ozonaggregat som framhäver att ozon är "mirakel lösningen". När något låter för bra så är det ofta det. Om Ozon vore så bra skulle alla saneringsbolag använda det fullt ut,  men så är inte fallet. Ozon används men vid speciella saneringsåtgärder.