Ozon sanering

Ozonsanering används då andra metoder ej är lämpliga. Ozon har kraftigt oxiderande egenskap och är en bra metod för att få bort lukter och ytlig mögelsanering i slutna utrymmen. Ozon tar inte bort orsaken till varför problem har uppstått utan ger en ytlig sanering generellt och en temporär luktminskning. Vanliga behandlings områden är  sommarstugor bilar båtar  man får bort lukter. Brandskador saneras ofta med hjälpa av bland annat ozon 

Om orsaken till varför lukt uppstått eller att mögelbildas inte åtgärdas kommer lukten och mögeltillväxten garanterat tillbaka. 

När man sanerar med ozon har gasen ej några inträngande egenskaper Det är en lättflyktig gas som är tyngre än luft det vi kan inte rekomndera denna metod metod för att sanera tex råspont i vindar eller på skivor reglar, när man använder ozon måste utrymmet vara helt tätt iannat fall försvinner ozonet ut.

Ozon är en giftig gas och kan vid mycket låga koncentrationerer ge upphov till hälsoproblem. I samband med ozonsanering  bildas giftiga gas/kemikalier när ozon reagerar med befintliga flyktiga organiska föreningar (VOC) och med kemikalier som finns naturligt i de flesta miljöer. Även om VOC-halterna är låga kan reaktionsprodukter av VOC och ozon vara irriterande för människan. Man ska aldrig vara i samma utrymme utan andningskydd för gaser när en Ozon behandling pågår. Det är konstaterat att Ozon skadar lungvävnader.

Krafiga doser av Ozon på verkar oxiderar metaller och kan på verkaelektronik. Det finns exepel på att oljemålningar har blivit förstörda vid kraftig ozonbehanding 

Var medveten om att ozon har en oxiderande inverkan på de flesta material. även plast.