Du som äger småhus - Få radonbidrag till radonsanering!

Privatbostadäder
Du som behöver utföra radonsanering i ditt småhus har möjlighet att få bidrag med upp till 50% av kostnaden (dock högst 25 000 kr). Gäller från den 1 juli 2018.

Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018.  Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Vi på waterproof hjälper Dig med allt från mätning av radon, åtgärdsförslag och även radonsanering.

Arbetsplatser
Nya regler gällande radonmätningar på arbetsplats från den 1 juni 2018!
Tidigare har det funnits krav på att bostäder ska mätas gällande radonförekomst – nu gäller att även arbetsplatser och lokaler som allmänheten har tillträde till skall mätas.

Den stora förändringen innebär att arbetsgivare får betydligt större ansvar. De behöver se till att mätningar görs och anmäla arbetsplatser med höga radonhalter till strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Det ställs också följande krav. Varje arbetsgivare ska:
- Ta fram en strategi för hur arbetsplatsen ska radonmätas.
- Ta fram en plan för hur arbetstagarens exponering för radon ska förhindras 
- Ta fram en plan för hur ev. radonsanering ska gå till
- Inkludera radon i både arbetsmiljöarbetet och i kvalitetssystem

Samma referensvärde på 200 Bq/m3 som gäller för bostäder,  gäller även för arbetsplatser och allmänna lokaler. 


- Vi är certifierad för radonutredningar och åtgärd.
- Vi är medlemmar i Svensk radonförening.