fbpx

Radonbidrag

radonbidrag

FÖRNÄRVARANDE FINNS EJ RADON BIDRAG FRÅN STATEN  OCH VAD VI VET ÄR DET EJ HELLER MED I NYA BUDGETEN

Du som äger småhus - få radonbidrag till sanering

Privatbostadäder

Du som behöver utföra en sanering i ditt småhus har möjlighet att få bidrag med upp till 50% av kostnaden (dock högst 25 000 kr). Gäller från den 1 juli 2018. och 2019 Troligen kommer det gå att få bidragen även 2020

Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018.  Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Waterproof Direct hjälper Dig med allt från mätning av radon, åtgärdsförslag och även sanering.

 • Undermålig ångspärr från bostaden.
 • Dålig ventilation.
 • För mycket ventilation.
 • För dålig ventilation inomhus
 • FTX ventilationsaggregat som skapar ett övertryck
 • FTX ventilationsaggregat med igensatta filter, ingen fungerande ventilation

Arbetsplatser

Nya regler gällande radonmätningar på arbetsplats från den 1 juni 2018!
Tidigare har det funnits krav på att bostäder ska mätas gällande radonförekomst – nu gäller att även arbetsplatser och lokaler som allmänheten har tillträde till skall mätas.

Den stora förändringen innebär att arbetsgivare får betydligt större ansvar. De behöver se till att mätningar görs och anmäla arbetsplatser med höga radonhalter till strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

 • Invändigt reglade och isolerade väggar mot murgrund.
 • Uppreglade och isolerade golv mot gjuten bottenplatta.
 • Bristande fuktspärr på murgrundens utsida.
 • Obefintligt eller dåligt kapillärbrytande skikt under bottenplatta.

för arbetsgivare

Krav på radonmätning

Det ställs också följande krav. Varje arbetsgivare ska:

 • Ta fram en strategi för hur arbetsplatsen ska radonmätas.
 • Ta fram en plan för hur arbetstagarens exponering för radon ska förhindras
 • Ta fram en plan för hur ev. sanering ska gå till
 • Inkludera radon i både arbetsmiljöarbetet och i kvalitetssystem

Samma referensvärde på 200 Bq/m3 som gäller för bostäder, gäller även för arbetsplatser och allmänna lokaler.

 • Vi är certifierad för radonutredningar och åtgärd.
 • Waterproof Direct är medlem i Svensk radonförening