fbpx

Mögelsanering

Kontakta oss om du behöver ditt hus mögelsanerat!

Mögelsanering

Information om mögelsanering

Waterproof Directs kärnverksamhet är sedan start att sanera mögel och åtgärda fuktskador. Vi har specialiserats oss på vindar, krypgrunder samt i källare. Om det finns indikationer på mögel börjar vi som regel med att söka efter fukt. Vi mäter mängden fukt i det aktuella området eller det som är mögelskadat dvs den relativa luftfuktigheten samt fuktkvot. Mögel bildas om det är för höga fuktvärden över tid. Fuktkvot är ett mått på hur mycket fukt det är i ett material som virke, råspont. Fuktkvoten ska inte överstiga 17%. Man kan generalisera och säga att om den relativa luftfuktigheten är 75% blir fuktkvoten 17%.  

 

Om man ska påbörja en mögelsanering av ett mögelskadat utrymme skall orsaken till varför det bivit fuktigt fastställas och åtgärdas. Att endast sanera utan att åtgärda orsaken kan vara en tillfällig lösning, är det fortsatt fuktigt bildats nytt mögel. När arbetet inleds skall det utföras kontrollerat, metodiskt och försiktig. Riskerna för spridning av damm och sporer till omgivande rum skall minimeras. Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen, eller kläder. Kläder som används skall ej tas med till det ”rena” ytorna i fastigheten. Saneringen skall utföras på ett sådant sätt att man undviker att sprida  mögelsporer vidare. Det kan man tex göra genom att sätta utrymmet i undertryck. 

mögelsanering, professionell sanering, mögel, mikrobiell tillväxt

Mer information

Våra tjänster

WATERPROOF DIRECT

Boka din mögelsanering

Boka en fukt- och mögelkontroll av din vind eller krypgrund. Kontakta oss redan idag för en kontroll så hjälper vi dig! 

Vanliga problem

Vanliga orsaker till mögel

Vissa konstruktioner blir mer utsatta för angrepp än andra då förutsättningarna gynnar tillväxt. Vanliga problem- konstruktioner med mögel, så kallade mikrobiella skador, är uteluftsventilerade krypgrunder samt vindar som ofta har mikrobilltillväxt eller i vardagligt tal kallad mögel. Mer om vitmögel och svartmögel kan man läsa under fliken mögelarter:

 

Vind

Krypgrunder

Källare

Övrigt

WATERPROOF DIRECT

Mögelarter

Det finns en mängd olika typer av mögel. Läs om olika mögelarter och hur de skiljer sig.

Fuktkvotsmätning

Fuktkvotsmätning på vind

Man mäter fuktvkoten för att se hur mycket fukt det är i ett material. I detta fall i råsponten på en vinden. Instrumentet visar värdet 43,6% vilket är ett mycket högt värde och stor risk för allvarliga skador föreligger. Gränsvärdet för mögeltillväxt är 17%.

Mögelangrepp

Mögelsanering på vind

Bilden här intill visar ett mögelangrepp på en vind. Angreppet är i en stor fastighet under uppbyggnad. Vid byggnationen gjorde man alla tänkbara fel och skapade en perfekt miljö för mögeltillväxt i detta fall var vinden på 3000m2.

 

Ur arbetsmiljösynpunkt samt ur miljöaspekter undviker vi klor-baserade kemikalier. Vi använder svensktillverkade oxidationsmedel som ej lämnar restprodukter.

MÖGELSANERING

Sanering av mögel på vind

Bilden visar när våra saneringstekniker blötsanerar en kallvind genom oxidation. Först besprutas ytorna med ett mögeldödande medel (oxidationsmedel) och därefter bearbetas råsponten med borstar.

Skydd vid mögelsanering

Waterproof Direct vid sanering

Att sanera medför att man kommer i kontakt med både kemikalier och giftigt mögel, vilket kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör eller saknar kunskap. Vi använder heltäckande skydd, heltäckande ansiktsmask samt skyddskläder för hela kroppen. Väljer du att sanera själv rekommenderar vi  att du sätter dig in i hur man skyddar sig.

 

Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen. Kläder som används skall ej tas med till de ”rena” ytorna i fastigheten. Saneringen skall utföras på ett sådant sätt att man undviker att sprida mögelsporer. 

Mögelsanering

Fogging

Fogging är en saneringsmetod vilken vi använder oss av när ”blötsanering” ej är möjlig, till exempel när det växer mögel i själva bostaden. Och i vissa fall i krypgrunder eller volymer som är svåra att komma in i. Fogging är en metod för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand, salmonella, campylobacter mm) 

 

Fogging används med fördel för att bekämpa bakterier och mögel och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera. Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som sedan frigörs med hjälp av ett aggregat. En oxiderande dimma sprids i utrymmet och en tredimensionell sanering erhålls. Man kan inte vistas i lokalen de närmaste 24 timmarna efter saneringen. 

 

Ingen synlig påverkan finns efteråt. Känsliga, dyrbara saker  flyttas, även växter. 

 

Se filmen om hur vi utför fogging >

Mögeltecken

Dags att ta bort mögel

Mögel är inte alltid synligt för blotta ögat, då det exempelvis växer på insidan av en uppreglad vägg, under ett golv eller i bjälklag då så ser man det helt enkelt inte utan man måste använda någon form av detekteringsutrustning.

 

Om man upplever en avvikande lukt eller om vänner säger att det luktar ta det på allvar. Det kan vara mögel och andra mikroorganismer vars lukter kan variera, beroende på art och förutsättningar. En tydlig och markant lukt beror ofta på att förutsättningarna för tillväxt ej är optimal. Lukt från mikroorganismer kan kännas som instängd och unken eller frän lukt, vissa fall uppfattar man ingen lukt alls. 

Hälsoproblem

Man kan misstänka mögeltillväxt om de som bor eller arbetar i byggnaden upplever hälsoproblem

Om hälsoproblemen som är listade här nedanför uppkommer efter en förändring i huset som tex en ombyggnation, byte av fönster, ny isolering på vind, förändrat uppvärmningssystem eller vattenskada eller fuktskada finns stor risk för att mögel har bildats.  

Hur gör man?

Att tänka på vid mögelsanering

Skydda boytan

Vid saneringsarbetet är det viktigt att skydda boytan och minimera risken för att sporer sprider sig genom t ex ventilation eller kläder som man använt då mögel kan orsaka hälsoproblem. Inte sällan är det  genom att någon säger att det luktar illa eller p g a hälsoproblem som mögel upptäcks. Allt mögel bör saneras. Efter att saneringen är klar installeras en lösning för avfukting och ventilation, detta för att sporer inte skall få ny möjlighet att etablera sig och bilda nytt mögel.

Undertryck

När vi arbetar med  olika koncentrat använder vi  oss som regel av en kraftig evakueringsfläkt, för att skapa ett undertryck i utrymmet, vilket gör att luftföroreningar, gaser och lukter inte kommer in i själva boytan.