Mögelsanering

Mögelsanering

Information om mögelsanering

Om det finns indikationer på mögel börjar vi som regel med att söka efter fukt. Vi mäter luftfuktighet inomhus  dvs den relativa luftfuktigheten samt fuktkvot. Mögel uppkommer om det är för höga fuktvärden över tid. Fuktkvot är ett mått på hur mycket fukt det är i tex råspont eller virke, den ska inte överstiga 17%.  Man kan generalisera och säga att om den relativa luftfuktigheten är 75% blir fuktkvoten 17%.  

Om man ska påbörja saneringen av ett mögelskadat utrymme skall orsaken till varför det bivit mögel fastställas samt åtgärdas. Att endast sanera utan att att åtgärda orsaken kan vara en tillfällig lösning, är det fortsatt fuktigt bildats nytt mögel. 

När arbetet inleds skall detta utföras kontrollerat, metodiskt och försiktig. Riskerna för spridning av damm och sporer från mikrobielltillväxt till omgivande rum och utrymmen skall minimeras. Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen. Kläder som används skall ej tas med till det “rena” ytorna i fastigheten. Saneringen skall  utföras  på ett sådant säkert sätt att man kan avlägsna det skadade materialet utan att mögelsporer sprids vidare via rumsluft och ventilation.

WATERPROOF DIRECT

Boka din mögelsanering

Boka en fukt- och mögelkontroll av din vind eller krypgrund. Kontakta oss redan idag för en kontroll så hjälper vi dig! 

Mögelsanering

Vanliga problem

Vissa konstruktioner blir mer utsatta för angrepp än andra då förutsättningarna gynnar tillväxt. Vanliga problem- konstruktioner med  mögel så kallade mikrobiella skador är uteluftsventilerade krypgrunder samt vindar som ofta har:

Vindar

 • Ingen ventilation på vinden
 • Dålig ventilation inomhus
 • För mycket ventilation (överventilerad)
 • För dålig ventilation inomhus
 • FTX ventilations aggregat som skapar ett övertryck
 • FTX ventilationsaggregat med igensatta filter, ingen fungerande ventilation

Krypgrunder

 • Överventlierade krypgrunder.
 • Oventilerde krypgrunder.
 • Krypgrunder som saknar marktäckning.
 • Felkatigt lagd marktäckning.

Källare

 • Invändigt reglade och isolerade väggar mot murgrund.
 • Uppreglade och isolerade golv mot gjuten bottenplatta.
 • Bristande fuktspärr på murgrundens utsida.
 • Obefintligt eller dåligt kapillärbrytande skikt under bottenplatta.

Övrigt

 • Mögelpåväxt är speciellt stor i de delar av fastigheten där temperatur växlingarna är som störst. Vanligt är t ex att mögel växer på insidan av fönsterbågar och vid kalla ytterväggar och hörn, bakom stora möbler mot ytterväggar.
 • Problem med ytlig påväxt på insidan av ytterväggar i bostaden beror ofta ofta på brister i ventilationen samt låg rumstemperatur.
 • Dusch utrymmen
 • Kakelfogar

WATERPROOF DIRECT

Mögelarter

Det finns en mängd olika typer av mögel. Läs om olika mögelarter och hur de skiljer sig.

Fuktkvotsmätning

Fuktkvotsmätning i en vind

I bilden mäter vi fuktvkoten för att se hur mycket fukt det är i ett material. I detta fall i råsponten på en vinden. Instrumentet visar värdet 43,6% vilket är ett mycket högt värde och stor risk för allvarliga skador föreligger. Gränsvärdet för mögel tillväxt är 17%.

Mögelangrepp

Mögelangrepp på vind

Bilden här intill visar ett mögelangrepp på en vind.

Ur arbetsmiljö synpunkt samt med tanke på miljö aspekter undviker vi klorbaserad kemikalier. Vi använder svensk tillverkade kemikalier som ej lämnar restprodukter.

MÖGELSANERING

Waterproof tekniker sanerar mögel​

Bilden visar när Waterproof tekniker sanerar en kall vind. Först besprutas ytorna med ett mögeldödande medel ( oxidationsmedel) och därefter manuel bearbetning.

Skydd vid mögelsanering

Waterproof Direct vid sanering

Att sanera medför att man kommer i kontakt med både kemikalier och giftigt mögel, vilket kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör och har kunskap. Vi använder heltäckande skydd, heltäckande ansiktsmask och skyddskläder för hela kroppen. Väljer du att sanera själv rekommenderar vi  att du verkligen sätter dig in i hur man skyddar sig.

Ge inte sporerna möjlighet att spridas via ventilationen. Kläder som används skall ej tas med till det “rena” ytorna i fastigheten. Saneringen skall  utföras på ett sådant säkert sätt att man kan avlägsna det skadade materialet utan att mögelsporer sprids vidare via rumsluft och ventilation.

Mögelsanering

Fogging

Fogging är en saneringsmetod vilken vi använder oss av där “blötsanering” ej är möjlig, t ex i hem, krypgrunder eller motsvarande ytor.

Metod för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand, salmonella, campylobacter mm) Maxox-DF påföres i form av en genomträngande aerosol, som framställs med en termofogger. Används för att bekämpa bakterier och mögel och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera.

Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som sedan frigörs med hjälp av ett aggregat. En oxiderande dimma sprids i lokalen och en tredimensionell sanering erhålls. Man kan inte vistas i lokalen de närmaste 24 timmarna efter saneringen. Ingen synlig påverkan finns efteråt. Känsliga, dyrbara saker  flyttas, även växter. 

Se filmen om hur vi utför fogging >

Mögeltecken

Tecken på mögel

Mögel är inte alltid synligt för blotta ögat, då det exempelvis växer på insidan och under golv, i bjälklag eller så ser man det helt enkelt inte utan man måste använda någon form av detekteringsutrustning.

Om man upplever en avvikande lukt eller om vänner säger att det luktar något ta det på allvar. Det kan vara mögel och andra mikroorganismer vars lukter kan variera, beroende på art och förutsättningar. Markant lukt beror ofta på att förutsättningarna för tillväxt ej är optimal. Lukt från mikroorganismer kan kännas som instängd och unken eller frän lukt. 

Hälsoproblem

Man kan även misstänka mögel om de som bor eller arbetar i byggnaden upplever hälsoproblem

Om någon av dessa hälsoproblem listade nedan uppkommer efter t ex en förändring eller händelse i huset, som ändrat uppvärmningssystem eller vattenskada / fuktskada finns stor risk för att det är mögel som är orsaken.

 • Huvudvärk Torr hosta,
 • Återkommande förkylningar
 • Ögonirritation
 • Hudirritation
 • Obefogad trötthet
 • Hes röst

Hur gör man?

Att tänka på vid mögelsanering

Skydda boytan

Vid saneringsarbetet är det viktigt att skydda boytan och minimera risken för att sporer sprider sig genom t ex ventilation eller kläder som man använt då mögel kan orsaka hälsoproblem. Inte sällan är det  genom att någon säger att det luktar illa eller p g a hälsoproblem som mögel upptäcks. Allt mögel bör saneras. Efter att saneringen är klar installeras en lösning för avfukting och ventilation, detta för att sporer inte skall få ny möjlighet att etablera sig och bilda nytt mögel.

Undertryck

När vi arbetar med  olika koncentrat använder vi  oss som regel av en kraftig evakueringsfläkt, för att skapa ett undertryck i utrymmet, vilket gör att luftföroreningar, gaser och lukter inte kommer in i själva boytan.