fbpx

Sanera vitmögel

Har du drabbats av vitmögel i ditt hem?

Kontakta oss för snabb och personlig service.

Sanera VITMÖGEL MED WATERPROOF DIRECT

Vitmögel på vind och krypgrund

Mögel är vanligt förekommande i vår livsmiljö och benämns många gånger som svartmögel eller vitmögel.

 

Vanligt är att man tror att detta är arter men så är det inte, utan namnen har uppkommit av den färg som uppstår vid tillväxt av olika arter. Vitmögel är förekommande på vindar, krypgrunder och i källare. Waterproof Direct tar bort och sanerar vitmögel genom oxidation genom blötsanering. I vissa fall kan vitmögel ha en förhållandevis hård, lite fet yta och, em även porös och dammig. Vid saneringen måste manbearbeta ytan för att få bort tillväxten. Vitmögel kan se ut som ett vitt damm eller som cement eller putsavlagring och det kan ibland vara svårt att se skillnad. Vid större angrepp kan vitmögel breda ut sig och se ut som ett tunnare lager som ser ut som kornigyta eller som en tjock fluffig matta. Om man belyser ytan med en stark ledlampa så är det lättare att se vitmögel i släpljuset. Mögelpåväxten bekräftar att vinden är alltför fuktigt och har en relativ luftfuktighet som överstiget 75 % över tid,  klimatet måste förbättras. Hög fuktighet är en grogrund inte bara för vitmögel utan all mikrobiell påväxt. Mögelsanering för att ta bort möglet, vindavfuktare samt en översyn av inomhusventilationen är som regel ett måste. Ventilation inomhus är en mycket viktig faktor eftersom varm fuktig luft stiger uppåt o möter som regel kallare luft på vinden, vilket gör att luftfuktigheten ökar.

Är vitmögel farligt och ohälsosamt?

Svaret är utan tvekan ja det är ohälsosamt. Vitmögel kan såväl som alla andra typer av mögel i hus leda till hälsopåverkan. Forskarna vet inte exakt hur skadlig exponering är  men det finns forskningsbevis om att det man kallar sjuka hus leder till högre ohälsa hos de som bor i husen, till skillnad mot de personer som vistas i hus utan mögelskador. Känsligheten för mögelexponering varierar från person till person, vi kan brukar beskriva jämförlsen med att det finns personer sominte ens kan komma i närheten av jordnötter utan att få andnöd eller kraftiga allergena reaktioner, därför är det är svårt att svara på vem det drabbar och hur. All forskningsområdet  pekar i stort sett i en riktning, att man inte ska utsätta sig för varken vitmögel eller svartmögel.

 

Saneringstekniker i Norrbotten

Vitmögel på vind och kallvind

Till skillnad från krypgrund får vindar ofta fukt- och mögelskador under den kallare årstiden. Vindar uteluftventileras generellt med fuktig höstluft och under natten kyls vinden ner sk nattutstrålning. Det kan skapa kondens mot råsponten dvs yttertakets insida och då ger det förhöjd relativ fuktighet inne på vinden. Även varm luft som tillförs vinden från bostadsytorna är bidragande orsak till förhöjd luftfuktighet. På vindar etableras vitmögel relativt lätt och utvecklas utefter klimat förhållandena på vinden. En mängd olika arter kan växa, vilket visas på fotona.

 

Bilden är tagen inne på vind och visar en lutande vindsgavel, där det växer såväl vitmögel som svartmögel. Ytorna som vanligen angrips först är de som angränsar mot himlavalvet, likt taket. Råspontens virkeskvalitet är vanligen lägre än takstolarnas: Mögel på råspont men inte takstol.

 

Fluffig mögelskada av vitmögel på takstol på vind. 
Vitmögel kan t.ex. på en vind utvecklas till en vit-grå-brun fluffig beläggning. Här på sidan av en takstol

IMG_4853

Vitmögel i krypgrund

Vitmögel i krypgrunder är väldigt vanligt ungefär 35% av alla krypgrunder har fukt och mögelskador. Oavsett om man har en krypgrund med betongbjälklag eller en trossbotten/blindbotten av board, plywood etc eller regelverk skall luftfuktigheten ligga under 75% relativluftfuktighet och med en fuktkvot understigande 17%.som är gränsvärdet för mikrobielltillväxt.

 

Plywood skivor är väldigt ofta drabbade med mögelskador vi brukar skämtsamt säga att Plywood är som en mögelmagnet för arter som är ljusa dvs vitmögel. Även boardskivor är känsliga och vitmögel etableras gärna även på detta material. Vitmöglet är många gånger den art som etableras tidigt i ett fuktigt utrymme.

 

Det finns många hundra olika mögelarter som ingår benämningen vitmögel. Vissa arter är vita/ljusa till sin färg medan men de kan även skifta färg under tillväxten beroende på vilka förhållanden som uppstår under tillväxt perioden. Penicillium, är en vanlig art vid fukt/vattenskador och ofta det vitmögel som först kan ses i en krypgrund. En orsak är säkert att artens behov av på fukt inte är lika stor i jämförelse med andra vitmögel och svartmögelarter. Aspergillus är även det en art som tidigt etablerar sig när den relativaluftuktigheten överstiger 75% vilket är gränsvärdet för tillväxt, andra vitmögel arter är Cladosporium samt Trichoderma.

 

Vid mögelkontroll kan det vara svårt för ett otränat öga att faktiskt se ny mögeltillväxt men med rätt utrustning och belysning syns vitmögel ganska tydligt, svartmögel är lättare att se, på svarta boardskivor kan det självfallet vara väldigt svårt att se svartmögel. Ringa mängd vitmögel kan se ut som ett tunt lager av damm, vid mycket tillväxt blir det ofta som ett vitt tjockt skikt, vissa vitmögel arter kan rent av få yta som upplevs som fet, beroende på vilken art som fått fäste blir naturligtvis skiktets struktur av vitmögel olika.

 

Det här fotot till är taget i en krypgrund och visar blindbottenskivor dvs golvbjälklagets undersida. På blindbotte syns, om man tittar närmare, ett ljusare dammlager det är vitmögel. 

Mögel, blindbotten
Mögeltillväxt i krypgrund

Vitmögel på trä och boardskivor

Kraftig mögelskada med såväl svartmögel som vitmögel i krypgrund.
Bilden är tagen i en vanligt krypgrund där blindbotten består av board, som är tillverkat av träfibrer. Ett vanligt tecken på att det är fuktigt är att boarden börjar slå sig och bukta nedåt. Då kan även isoleringen bli fuktig och tynga ner boarden som då inte längre ligger dikt an mot undersidan av innergolvet. Det bildas luftspalter varvid nedkylning av golvet sker. 

Mögelangreppet har här utvecklats till kraftigare karaktär och mörkare mögelfläckar syns också blandat med det vita.

 

Mycket kraftigt, eller med andra ord rikligt med mögel brukar ha flera olika färger. Fukt och temperatur har varit väldigt gynnsam för tillväxten och vitmögel samt svartmögel täcker ytorna på blindbotten. Vitmögel kan över tid beroende på klimatfaktorer, närings- och konkurrensförhållanden ändra färg till grönt, blå-grönt, grått, gult.

 

Det är väldigt viktigt är att förebygga att det blir för fuktigt så att en mögel etablering kan kanske. Det gäller att hålla kontroll på krypgrundsklimatet antingen genom fuktkvotsmätning då skall värdet inte överstiga 17% eller 75% relativluftfuktighet övertid . Att fuktmäta vid ett tillfälle kan ge felaktig bild av klimatet och köper man ett hus vara noga med att kontrollera när (årstid) besitkningen utfördes. Allt för ofta träffar vi köpare som fått uppfattningen att krypgrunden är torr,detta pga av besiktning är utförd under en period där krypgrunder generellt är mindre fuktiga, eftersom det varierar mellan olika årstider och väderleksförhållanden. Fuktmätning bör ske kontinuerligt.

Hur luktar vitmögel?

Finns dom som säger att vi känner ingen lukt så vi har inget mögel, en mikrobielltillväxt behöver nödvändigtvis inte avge lukt, men finns det lukt kan det finnas flera orsaker mögel är en. Reglar kan vara impregnerade med något träskyddsmedel som kan innehålla klorfenoler. Det kan avge avvikande lukt av kloranisoler både i källaren och i boytan. Vitmögel som etablerat sig på byggnadsmaterial som är behandlat med högtoxiskt träskyddsmedel avger lukt som är väldigt svår att bli av med, man får räkna med utbyte av material.

 

Olika mögelarter kan biometylera klorfenol till kloranisol. Träskyddsmedlen kan ha en mögel- och bakteriehämmande effekt lång tid efter appliceringsdatum, men vartefter tiden går och det är för fuktigt, utvecklas och anpassar sig möglet och kan börja att växa även på den behandlade ytan.